Kalendár :


Anketa

Dôležité: Oslobodenie nepeňažného plnenia od dane z príjmov z poskytnutej stravy na odborných vzdelávacích podujatiach 23.01.2018

 

V skratke pre účastníkov našich podujatí


V prípade, že ste obdržali za rok 2017 potvrdenie o nepeňažnom plnení z našej spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o. a máte na ňom vyčíslenú hodnotu stravy, prosím, túto sumu si vyjmite a neuvádzajte ju v daňovom priznaní za rok 2017. Naša spoločnosť nebude posielať nové potvrdenia o nepeňažnom plnení, nakoľko nie je povinnosťou prikladať toto potvrdenie ako prílohu daňového priznania, potvrdenie má iba informačný charakter.

FARMI - PROFI, spol. s r.o. nahlasuje na daňový úrad už nové, upravené výšky poskytnutých nepeňažných plnení bez sumy za stravu.


Dôležitá informácia pre zdravotníckych pracovníkov,
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zamestnancov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Dovoľujeme si Vás informovať, že zákon č. 344/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 2018, okrem čl. I. §2 písm. ah) v bode 4, §17h v bode 52 a § 52zo v bode 128, ktoré nadobúdajú účinnosť až od 1. januára 2019.

Podľa tohto zákona (§ 9, odsek 2, písm. y) je oslobodené od dane nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, zdravotníckemu pracovníkovi a zamestnancovi zdravotnej starostlivosti na odbornom vzdelávacom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel, teda aj na odborných vzdelávacích podujatiach, ktoré definuje zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a to v plnej výške.

Oslobodenie nepeňažného plnenia vo forme hodnoty stravy poskytnutej na odborných vzdelávacích podujatiach sa uplatní už v roku 2017, z ktorých mala byť daň vyberaná zrážkou po 31. decembri 2017 prostredníctvom oznámenia podľa § 43 ods. 17 zákona podávaného do 31. marca 2018.V Bratislave 23. januára 2018


FP