O nás

Spoločnosť FARMI-PROFI sa do dnešnej podoby vyprofilovala od roku 2006. Náš prístup ku každému projektu je individuálny a pristupujeme k nemu s maximálnou vážnosťou. Našou snahou je spokojnosť klientov, za ktorých považujeme objednávateľa, iniciátora ako aj samotnú pozývanú cieľovú skupinu – t.j.lekárov a lekárnikov. Účasť na projektoch spoločnosti FARMI-PROFI je pre účastníkov zárukou kvalitného odborného programu a organizačno-technického zabezpečenia. Okrem komplexnej organizácie poskytujeme spoluprácu aj na parciálnej úrovni. Kontinuálne vzdelávanie v medicíne a farmácii je dominujúcou náplňou činnosti spoločnosti. FARMI-PROFI spolupracuje s odbornými spoločnosťami a farmaceutickými spoločnosťami poskytujúcimi edukačný grant. Odborné sympóziá, semináre, tlačové konferencie, celodenné ako aj viacdenné medzinárodné kongresy a konferencie organizované spoločnosťou FARMI-PROFI sú charakterizované komplexným prístupom a neustálym zdokonaľovaním poskytovaných služieb. Sledovanie aktuálnych noviniek a otvorený prístup umožňuje realizáciu zaujímavých a kvalitných projektov. Sprievodné aktivity a atraktívny kultúrny program prispieva k príjemnej atmosfére podujatí. Vlastné projekty spoločnosti rozvíjajú dlhodobý edukačný program pre odbornú verejnosť.

Tieto stránky sú venované všetkým tým, ktorí obetujú nemalé úsilie, energiu a čas vzdelávacím projektom. Dejiny medicíny a farmácie sa píšu od čias, odkedy človek pocítil potrebu pomôcť iným. Spojenie s bohmi a nadprirodzené schopnosti zosobňoval Asklépios, ktorý žil v 13.storočí pred naším letopočtom. Jeho dcéry Hygieia, Meditrine a Panakeia symbolizovali jednotlivé stránky zdravia: čistotu, liečenie a hojenie. Syn Telesforos predstavoval silu uzdravenia. Schopnosť liečiť chorých bola považovaná za umenie vyvolených. Nie vždy však bola snaha korunovaná úspechom. Rovnako aj používané liečebné metódy neboli vždy mierumilovné, šetrné a bezpečné. Na druhej strane sa však aj moderná medicína a farmácia nebráni návratu k tradičným, no neprekonaným metódam. Staré zdravovedy sú zrkadlom lekárskych postupov tej ktorej doby. Už oddávna sa vedomosti odovzdávali buď ústnym podaním alebo prostredníctvom kníh. To sa zachovalo dodnes, aj keď možnosti sa neporovnateľne rozšírili a tok informácii zrýchlil niekoľkonásobne. Súčasná medicína a farmácia využíva najmodernejšie metódy vzdelávania, vďaka čomu patrí k najdynamickejším odborom. K ich rozvoju chce prispieť aj spoločnosť FARMI-PROFI. A to je aj dôvod prečo spoločnosť FARMI-PROFI uvádza tento internetový portál.