Kalendár :


Anketa

Podmienky registrácie na webovom portáli

Na obsah, formu, design a konečné spracovanie webového portálu www.farmi-profi.sk (ďalej len portál) sa vzťahuje ochrana autorského zákona v zmysle platnej legislatívy a zákonných ustanovení. Na akékoľvek kopírovanie, preberanie alebo publikovanie obsahu nachádzajúceho sa na portáli je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa, bez ktorého je vyššie uvedené zakázané.
 
Prevádzkovateľ portálu sa snaží o dosiahnutie stavu maximálnej využiteľnosti a užitočnosti informácií na portále, ktoré sú pre návštevníkov k dispozícii. Zároveň však nepreberá riziko za prípadnú ujmu a škody, ktoré by mohli na strane návštevníkov portálu vzniknúť a to z titulu nedostupnosti, nekompletnosti alebo nepravdivosti získaných informácií. Takisto prevádzkovateľ nenesie právnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by vznikla na strane návštevníka portálu zneužitím niektorej z informácií na stránkach portálu.
 
Napriek snahe prevádzkovateľa portálu o presnosť uvádzaných údajov môžu vzniknúť určité nepresnosti, ktoré môžu mať jazykový, typografický prípadne iný charakter. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje právo na korekciu a odstraňovanie takýchto chýb a nepreberá prípadnú zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť interpretáciou týchto nepresností. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstraňovanie, upravovanie alebo zlepšovanie obsahu nachádzajúceho sa na stránkach portálu. Na stránkach portálu sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán. Prechodom na ich obsah prevádzkovateľ portálu neručí za obsah a správnosť poskytovaných informácií prípadne za škody, ktoré by mohli návštevníkom stránok z tohoto titulu vzniknúť. Neznamená to, že prevádzkovateľ portálu umiestnením takýchto odkazov zároveň vyjadruje svoje súhlasné stanovisko k obsahu takýchto informácií, podporuje ich a pomáha ich presadzovaniu.
 
Poskytnutím údajov nachádzajúcich sa v registračnom formulári dáva návštevník súhlas k ich spracovaniu. Zároveň návštevník súhlasí s použitím týchto údajov na marketingové účely prevádzkovateľa. Informácie sa využijú na autorizáciu ako jedinečný identifikátor návštevníka pri vstupe na portál ako aj na komunikáciu informácií, ktoré by mohli byť pre návštevníka v súvislosti so zdravotníckou problematikou relevantné.